Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie DE JAGER SCHADEREGELING een opdracht heeft aanvaard of met wie DE JAGER SCHADEREGELING op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DE JAGER SCHADEREGELING verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, of die tot stand komen of niet.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door DE JAGER SCHADEREGELING op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3 Overeenkomst
Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door DE JAGER SCHADEREGELING . Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van deze voorwaarden.
Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt DE JAGER SCHADEREGELING wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4 Opdrachten
Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan:
- expertises (schadevaststelling),
- onderzoeken,
- adviezen,
- arbitrages.

Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevestiging worden omschreven.

Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE JAGER SCHADEREGELING mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij DE JAGER SCHADEREGELING gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.

DE JAGER SCHADEREGELING is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d.

DE JAGER SCHADEREGELING is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij DE JAGER SCHADEREGELING bewaarde of opgeslagen document.

Artikel 5 Verplichtingen van DE JAGER SCHADEREGELING
DE JAGER SCHADEREGELING zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
De aan DE JAGER SCHADEREGELING verbonden deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 6 Deskundigen
Indien nodig staat het DE JAGER SCHADEREGELING vrij zich - na overleg met de opdrachtgever - bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Gegevens van opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht DE JAGER SCHADEREGELING volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan DE JAGER SCHADEREGELING ter beschikking te stellen.

Bij opdrachten van of namens verzekeraars staat de opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan DE JAGER SCHADEREGELING van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat DE JAGER SCHADEREGELING gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

Voor zover DE JAGER SCHADEREGELING , haar medewerkers of derden schade leiden als gevolg van de niet nakoming van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden en DE JAGER SCHADEREGELING zonodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 8 Einde van de opdracht
De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat DE JAGER SCHADEREGELING vrij de opdracht tussentijds te beëindigingen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal DE JAGER SCHADEREGELING - naar eigen keuze - mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen.

Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (a) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DE JAGER SCHADEREGELING niet nakomt, (b) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (c) indien de opdrachtgever komt te overlijden of - bij rechtspersonen - besluit tot ontbinding of (d) indien DE JAGER SCHADEREGELING op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DE JAGER SCHADEREGELING niet zal nakomen.

In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever - afgezien van zijn eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente - een redelijk loon verschuldigd en is hij gehouden de door DE JAGER SCHADEREGELING gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9 Facturering en betaling
Alle nota’s van DE JAGER SCHADEREGELING , ook tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. DE JAGER SCHADEREGELING zal de eindnota bij of zo snel mogelijk na de indiening van haar rapport aan de opdrachtgever verzenden.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door DE JAGER SCHADEREGELING aan te wijzen rekening of op andere door DE JAGER SCHADEREGELING aan te geven wijze.

Mocht een nota van DE JAGER SCHADEREGELING niet of niet geheel binnen 14 dagen zijn voldaan, dan zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand.
Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.

Artikel 10 Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van DE JAGER SCHADEREGELING kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van DE JAGER SCHADEREGELING reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder DE JAGER SCHADEREGELING worden in voorkomend geval ook haar leidinggevenden en haar ondergeschikten verstaan.

DE JAGER SCHADEREGELING is in geen geval aansprakelijk voor schade die - in welk opzicht en in welke vorm ook - is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

DE JAGER SCHADEREGELING is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

De aansprakelijkheid van DE JAGER SCHADEREGELING is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor zuivere vermogenschade, gevolgschade of indirecte schade is DE JAGER SCHADEREGELING nimmer aansprakelijk.

Het maximale bedrag waarvoor DE JAGER SCHADEREGELING aansprakelijk kan zijn, bedraagt het overeenkomstige bedrag voor aansprakelijkheid waarvoor DE JAGER SCHADEREGELING verzekerd is ten aanzien van zijn beroepsaansprakelijkheid. Indien DE JAGER SCHADEREGELING in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden DE JAGER SCHADEREGELING terzake daarvan te vrijwaren.

Iedere rechtsvordering tegen DE JAGER SCHADEREGELING vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor DE JAGER SCHADEREGELING aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zonodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn.
Geschillen tussen partijen over de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten zullen worden beslecht door arbitrage, en wel overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

DE JAGER SCHADEREGELING is gerechtigd geschillen te laten beslechten door de gewone rechter. Indien DE JAGER SCHADEREGELING van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de rechtbank te Utrecht in eerste aanleg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12 Versienaam voorwaarden 
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden 2010 DE JAGER SCHADEREGELING .Deze voorwaarden staan vermeld op de website van DE JAGER SCHADEREGELING. Steeds is van toepassing de laatste versie van de van toepassing zijnde voorwaarden, tenzij een opdrachtgever aannemelijk maakt dat deze versie hem in een nadelige positie brengt ten opzichte van de voorlaatste versie. In dat geval geldt voor de opdrachtgever de voorlaatste versie.